หนังสือทั่วไป
นวมินทราชาธิราช = The Great King of Thailand
อัมพร สโมสร ; บรรณาธิการ: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ ผู้แต่ง :Amporn Samosorn.
กรุงเทพฯ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ : บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ : ธนาคารสหธนาคาร, 2539.
9748980251
240 หน้า : ภาพประกอบสี ; 37 ซม
จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539. เนื้อเรื่องเป็นภาษาไทย-อังกฤษ