การปฏิบัติงานตามคำสั่งคำรับรองการปฏิบัติราชการ

              ในแต่ละปีงบประมาณ สำนักราชเลขาธิการมีการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักเกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป
ส่งเข้ามาเพื่อขอให้นำ
ความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัยและพระมหากรุณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งหน้าที่
รับพระราชทาน พระราชดำริ และพระราชดำรัส 
เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าสำนักราชเลขาธิการมีบทบาทเป็นผู้ประสาน
งานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์