คำถามที่พบบ่อย

ตอบโดย สำนักราชเลขาธิการ

๑. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

๒. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

๓. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๖. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๗. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๘. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

๙. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ถามตอบ