จริยธรรม/จรรยา

              พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ การรักษาจรรยา ข้าราชการ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ และมาตรา ๑๒๗ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๙ ได้กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้โดยมุ่งให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ

              สำนักราชเลขาธิการตระหนักถึงความสำคัญนี้เป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักราชเลขาธิการพ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น โดยมอบให้คณะทำงานจัดทำจรรยาข้าราชการสำนักราชเลขาธิการดำเนินการใช้แบบสอบถาม จำนวน ๒๔๕ ชุด สำรวจความคิดเห็นจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการสำนักราชเลขาธิการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลกำหนดกรอบจรรยาและจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ พร้อมนี้ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางจรรยา ข้อพึงปฏิบัติ และข้อพึงระวังพร้อม ตัวอย่างการปฏิบัติเพื่อให้ข้าราชการสำนักราชเลขาธิการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติตนให้ถูกต้อง เหมาะสมและดีงาม ตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนทุกประการ