ประวัติความเป็นมา

         “สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุ
การใน
พระองค์พระมหากษัตริย์ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชื่อเรียกในสมัยแรกตั้งว่าออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารี
หลวง หรือกรมราชเลขานุการ”

        ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในพระองค์ซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านาน และได้แปรเปลี่ยนมาเป็นหน่วยงานราชการอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนั้นในช่วงระยะเวลา ๑๐๐ ปีเศษที่ผ่านมาสำนักราชเลขาธิการจึงมีสถานภาพเปลี่ยนไปตามพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์และตามนโยบายในการบริหารประเทศของแต่ละรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ชื่อหน่วยงานที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาพระบรมราชโองการประชุมกฎหมายประจำศกราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ ซึ่งได้แก่ กรมพระอาลักษณ์ ออดิตออฟฟิศ ออฟฟิศหลวงกรมราชเลขาธิการ กรมราชเลขานุการ ในพระองค์ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ และกระทรวงมุรธาธร จึงมีความเกี่ยวข้อง และเป็นที่มาของสำนักราชเลขาธิการในปัจจุบันทั้งสิ้น

“สำนักราชเลขาธิการเป็น
หน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การเลขานุการในพระองค์
พระมหากษัตริย์”

         ปัจจุบัน สำนักราชเลขาธิการมีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการหน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป ส่งเข้ามาเพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัย และพระมหากรุณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทานพระราชดำริ และพระราชดำรัสเพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า สำนักราชเลขาธิการมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์