ศูนย์สารสนเทศสำนักราชเลขาธิการ

ประวัติความเป็นมา

          พุทธศักราช ๒๕๒๓  สำนักราชเลขาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำโครงการห้องสมุดสำนักราชเลขาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่อยู่ในรูปของเอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์ และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ และเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์โดยเฉพาะ  ต่อมาได้ยกฐานะเป็นฝ่ายห้องสมุดเฉพาะ สำนักราชเลขาธิการ และศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ตามลำดับ
ทั้งนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บเอกสารสำคัญและสิ่งของต่างๆ ของสำนักราชเลขาธิการ  ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลังเชื่อมต่อกัน ดังนี้

          ๑. อาคารนิทรรศการ เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเอกสารจดหมายเหตุ

          ๒. อาคารห้องสมุด เป็นอาคารให้บริการหนังสือ เอกสาร และสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งมีห้องประชุมขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง และห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

          ๓. อาคารเก็บเอกสารและหนังสือ