ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดสังกัดสำนักราชเลขาที่การมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓ สรุปโดยย่อดังนี้

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ ถวาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย บนพื้นฐาน และการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

การปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และงานเลขานุการคณะองคมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อบุคลากรทำเนียบผู้บริหารสำนักราชเลขาธิการ มีดังต่อไปนี้

สำนักราชเลขาธิการมีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไปมีโครงสร้างหน่วยงานดังต่อไปนี้