ทำเนียบผู้บริหาร

krit

นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร

ราชเลขาธิการ

นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์

นายวุฒิ สุมิตร

นายลำจวน ขำศิริ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ

นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์

พลอากาศโท ภักดี  แสง – ชูโต

พลอากาศตรี สมชาย เปล่งขำ

พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ

พลเอก นพดล วรรธโนทัย

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

นายวิมล จันทรโรทัย

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์

รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร

ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต

รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา

ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร

ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ