ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดมีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

เป้าประสงค์

          • การปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์พระบรม
วงศานุวงศ์และงานเลขานุการคณะองคมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

          • เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ๕๕-๕๘
ปริมาณงานการดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และ
งานเลขานุการคณะองคมนตรี
๕๖,๐๐๐ เรื่อง
ร้อยละของการปฏบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้ ๑๐๐ เรื่อง

กลยุทธ์หลัก

          • พัฒนาการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์

          • พัฒนาบุคลากร สร้างจิตสานึก และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

          • พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          • พัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร

เจ้าภาพหลัก

          • กองกลาง

          • กองการในพระองค์

          • กองการต่างประเทศ

          • กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

          • กองข่าว

          • สานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี

          • กองนิติการ

          • กองโครงการสัมพันธ์

          • กองศิลปาชีพ

          • กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

          • กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

          • กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ

          • กองอานวยการนักบริหาร

          • สถาบันสิริกิติ์

          • กลุ่มตรวจสอบภายใน

          • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์
กับหน่วยงานภายนอกให้มีประสิทธิภาพมีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน

เป้าประสงค์

          • ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับหน่วยงานภายนอก
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

          • เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ๕๕-๕๘
ปริมาณงานที่ได้ประสานงานระหว่างสถาบัน พระมหากษัตริย์กับหน่วยงานภายนอก ๓๖,๐๐๐ เรื่อง
ร้อยละของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้ ๑๐๐ เรื่อง

กลยุทธ์หลัก

          • ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม และโบราณราชประเพณี

          • ปรับปรุงกระบวนการทางาน ลดขั้นตอนการทางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยน
แปลงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

          • พัฒนาระบบฐานข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

          • ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ

เจ้าภาพหลัก

          • กองกลาง

          • กองการในพระองค์

          • กองการต่างประเทศ

          • กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

          • กองข่าว

          • สานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี

          • กองนิติการ

          • กองโครงการสัมพันธ์

          • กองศิลปาชีพ

          • กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          • กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          • กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

          • กองอานวยการนักบริหาร

          • ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ

          • สถาบันสิริกิติ์

          • กลุ่มตรวจสอบภายใน

          • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สนองพระราชกระแสการพระราชทานพระมหากรุณา
เรื่องต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพมีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

เป้าประสงค์

          • พระราชทานพระมหากรุณาแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

          • สนองพระราชกระแสอย่างรวดเร็ว

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

          • เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ๕๕-๕๘
ปริมาณงานขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆและปริมาณงานการสนองพระราชกระแส ๖๔,๐๐๐ เรื่อง
ร้อยละของการปฏบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้ ๑๐๐ เรื่อง

กลยุทธ์หลัก

          • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

          • เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงาน

          • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนองพระราชกระแส

เจ้าภาพหลัก

          • กองกลาง

          • กองการในพระองค์

          • กองการต่างประเทศ

          • กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

          • กองข่าว

          • สานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี

          • กองนิติการ

          • กองโครงการสัมพันธ์

          • กองศิลปาชีพ

          • กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

          • กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

          • กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ

          • กองอานวยการนักบริหาร

          • ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ

          • สถาบันสิริกิติ์

          • กลุ่มตรวจสอบภายใน

          • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : มุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้บุคคลภายนอก
รับทราบเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

เป้าประสงค์

          • เผยแพร่พระราชกรณียกิจสู่สาธารณะทั้งในและต่างประเทศ

          • เชิดชูพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

          • เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย เป้าหมาย ๕๕-๕๘
ปริมาณงานการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ๔๔,๐๐๐ เรื่อง
ร้อยละของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้ ๑,๐๐๐ เรื่อง

กลยุทธ์หลัก

          • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนผ่านสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง

          • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ

          • ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก และสื่อมวลชนต่างๆ

          • รวบรวมข้อมูลและสื่อประเภทต่างๆ มาจัดทาเป็นฐานข้อมูล

เจ้าภาพหลัก

          • กองกลาง

          • กองการในพระองค์

          • กองการต่างประเทศ

          • กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

          • กองข่าว

          • สานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี

          • กองนิติการ

          • กองโครงการสัมพันธ์

          • กองศิลปาชีพ

          • กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

          • กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

          • กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ

          • กองอานวยการนักบริหาร

          • ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ

          • สถาบันสิริกิติ์

          • กลุ่มตรวจสอบภายใน

          • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร