วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ถวาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัยบนพื้นฐาน และการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

พันธกิจ

          ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งราชการแผ่นดิน
และส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอด
จนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี

          ๒. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับรัฐบาล รัฐสภา
หน่วยราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้
เป็นไปโดยเรียบร้อย

          ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาเรื่องต่าง ๆ และ
สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร

          ๔. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

          ๕. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
สำนักราชเลขาธิการ