อำนาจหน้าที่

          ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดสังกัดสำนักราชเลขาที่การมีอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
ตามพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ
พ.ศ. 2553 สรุปโดยย่อดังนี้

          กองกลาง : มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํ านักราชเลขาธิการ และ
ราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะอํานาจ
หน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

          ๑. ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักราชเลขาธิการ งานตรวจลงตราพระปรมาภิ
ไธยงานนําความกราบบังคมทูล งานประชาสัมพันธ์ภายใน งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะของสํานักราชเลขาธิการ

          ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการ รวมทั้งจัดทําแผน
งานของสํานักราชเลขาธิการ

          ๓. ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และ
การเงินส่วนพระองค์

          ๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของสํานักราชเลขาธิการ รวมทั้งจัดสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างของ
สํานักราชเลขาธิการ

          ๕. บริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
สํานักราชเลขาธิการรวมทั้งสนับสนุน จัดหา ดูแล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของ
สํานักราชเลขาธิการ

          ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติรับพระราชกระแส หรือตามที่ได้
รับมอบหมาย

กองการในพระองค์ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีรัฐพิธี
หรือการพิธีต่าง ๆ การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และการประมวลพระราช
กรณียกิจ

          ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเชิญอักษรพระปรมาภิไธย พระราชลัญจกร
พระมหามงกุฎ และเพลงพระราชนิพนธ์ รวมทั้งการขอจัดทํ าเหรียญกษาปณ์
เหรียญที่ ระลึก และตราไปรษณียากร ตลอดจนการขอจัดสร้างพระบรมราชา
นุสาวรีย์และพระราชานุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

          ๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอผ้าพระกฐินพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระราชทาน
ดอกไม้พระราชทาน ตลอดจนพวงมาลาหลวง

          ๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอชื่อบุคคล ชื่อสกุล ชื่ออาคารสถานที่ และการ
เขียนพระราชหัตถเลขาขนานชื่อและสกุล และจัดทําบัตรเชิญพระราชอาคันตุกะ

          ๕. กําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทาน
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จในพระองค์ ตลอดจนการ
จัดทํา และดูแลรักษาเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จใน
พระองค์ ของขวัญพระราชทาน และสิ่งของส่วนพระองค์

          ๖. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคล

          ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการต่างประเทศ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการทางการทูต และการเจริญพระราชไมตรีกับ
ต่างประเทศ การขอพระราชทาน ฯ เข้าเฝ้า ฯ ในโอกาสต่าง ๆ การเยือนประเทศ
ไทยของประมุขและบุคคลสําคัญ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจํา
ประเทศไทย การแต่งตั้ งเอกอัครราชทู ตไทยประจําต่างประเทศ และการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

          ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร พระราชทานพร
และอํานวยพรไปยังพระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ และบุคคลสําคัญชาวต่าง
ประเทศในโอกาสต่าง ๆ

          ๓. ดําเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนิน หรือเสด็จ
เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ และเป็นการส่วนพระองค์

          ๔. ดําเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนิน หรือเสด็จ
ในพิธีและโอกาสต่ าง ๆ ในประเทศไทย ตามคํากราบบังคมทูลเชิญ

          ๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสิ่งของส่วนพระองค์ จากต่างประเทศ
การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของจากหน่วยงานและบุคคลชาวต่าง
ประเทศ และการขออนุเคราะห์ในการออกของที่มาจากต่างประเทศกรณี
ของส่วนพระองค์ รวมทั้งการแปลหนังสือกราบบังคมทูลและบัตรเชิญตาม
ที่ได้รับการร้องขอ

          ๖. ดําเนินการเกี่ยวกั บการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และ
พระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศ

          ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

          ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองข่าว : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ปฏิบัติงานข่าวและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ

          ๒. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักราชเลขาธิการ

          ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะองคมนตรี ในหน้าที่ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์
ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์

          ๒. ดําเนินการในเรื่องพระราชกรณียกิจที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
องคมนตรี ปฏิบัติแทนพระองค์

          ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
ข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองนิติการ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และงาน
ส่วนพระองค์ และดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของ
สํานักราชเลขาธิการ

          ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับฎีการ้องทุกข์ และการสนองพระราชกระแสในเรื่อง
ต่าง ๆ

          ๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร

          ๔. ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักราชเลขาธิการ

          ๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองโครงการสัมพันธ์ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขราษฎร

          ๒. บริหารจัดการระบบข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งวางระบบการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

          ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          

กองศิลปาชีพ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนภูมิภาคตามพระราชดําริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          ๒. ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎรทั่วประเทศ ให้มีการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้

          ๓. อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ทั้งในและต่างประเทศ

          ๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
ข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี :
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

          ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี :
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

          ๒. ปฏิบัติงานในพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

          ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับพระดํารัสรับสั่ง หรือตามที่ไรับมอบหมาย

กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ :
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ

          ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้มีรับสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองอํานวยการนักบริหาร : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการนักบริหาร
ประสานงานระหว่าง นักบริหารกับหน่วยงานภายในและภายนอกสํานักราช
เลขาธิการ และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทําแผนงานของนักบริหาร

          ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
ข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. รวบรวมและปฏิบัติงานเทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏ
ในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวกับพระบรม
ราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์

          ๒. ให้บริการข้อมูลและเอกสารที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้ง
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์

          ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ ในรูปแบบของหนังสือ วารสาร
นิทรรศการ และสื่อโสตทัศน์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้
สนใจโดยทั่วไป

          ๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สถาบันสิริกิติ์ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนกลางและงานที่เกี่ยวเนื่อง
ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          ๒. เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเชิดชูพระเกียรติคุณอันเกี่ยวกับงานศิลปาชีพ
สู่สาธารณะทั้งใน และต่างประเทศ

          ๓. สร้างและพัฒนาช่างศิลปาชีพสู่ระดับฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

          ๔. สร้างสรรค์งานศิลปาชีพที่เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์
และเกียรติภูมิของประณีตศิลป์ไทย

          ๕. อนุรักษ์และดํารงรักษางานศิลปาชีพให้เป็นเอกลักษณ์และมรดกศิลป์ของ
แผ่นดินไทย

          ๖. ดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อเผยแพร่จัดแสดงมรดกศิลป์วัฒนธรรม
ของไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ

          ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน : ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน
สํานักราชเลขาธิการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักราชเลขาธิการ
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อราชเลขาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี
ของสํานักราชเลขาธิการ

          ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับพระราชกระแสหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักราช
เลขาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ราชเลขาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. เสนอแนะและให้ คําปรึกษาแก่ราชเลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการภายในสํานักราชเลขาธิการ

          ๒. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักราชเลขาธิการ

          ๓. ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงาน
กลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดสํานักราชเลขาธิการ

          ๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย