โครงสร้างองค์กร

กองกลาง : มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักราชเลขาธิการ และ
ราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะอํานาจ
หน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

          ๑.ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักราชเลขาธิการ งานตรวจลงตราพระ
ปรมาภิไธยงานนําความกราบบังคมทูล งานประชาสัมพันธ์ภายในงานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะของสํานักราชเลขาธิการ

          ๒.ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการ รวมทั้งจัด
ทําแผนงานของสํานักราชเลขาธิการ

          ๓.ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุและ
การเงินส่วนพระองค์

          ๔.ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การพัฒนา และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของสํานักราชเลขาธิการ รวมทั้งจัดสวัสดิการของข้าราชการ
และลูกจ้างของสํานักราชเลขาธิการ

          ๕.บริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
สํานักราชเลขาธิการรวมทั้งสนับสนุน จัดหา ดูแล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของ
สํานักราชเลขาธิการ

          ๖.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติรับพระราชกระแส หรือตาม
ที่ได้รับมอบหมาย

กองงานในพระองค์ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีรัฐพิธี
หรือการพิธีต่าง ๆ การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และการประมวลพระราชกรณียกิจ

          ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเชิญอักษรพระปรมาภิไธย พระราชลัญจกร
พระมหามงกุฎ และเพลงพระราชนิพนธ์ รวมทั้งการขอจัดทำเหรียญกษาปณ์
เหรียญที่ ระลึก และตราไปรษณียากร ตลอดจนการขอจัดสร้างพระบรมราชานุ
สาวรีย์และพระราชานุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

          ๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอผ้าพระกฐินพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระ
ราชทาน ดอกไม้พระราชทาน ตลอดจนพวงมาลาหลวง

          ๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอชื่อบุคคล ชื่อสกุล ชื่ออาคารสถานที่ และ
การเขียนพระราชหัตถเลขาขนานชื่อและสกุล และจัดทําบัตรเชิญพระราชอาคันตุกะ

          ๕. กําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทาน
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จในพระองค์ ตลอดจนการ
จัดทํา และดูแลรักษาเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จใน
พระองค์ ของขวัญพระราชทาน และสิ่งของส่วนพระองค์

          ๖. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล

          ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
ข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการต่างประเทศ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑.ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการทางการทูต และการเจริญพระราชไมตรี
กับต่างประเทศ การขอพระราชทาน ฯ เข้าเฝ้า ฯ ในโอกาสต่าง ๆ การเยือนประเทศ
ไทยของประมุขและบุคคลสําคัญ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจํา
ประเทศไทย การแต่งตั้ งเอกอัครราชทูตไทยประจําต่างประเทศ และการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

          ๒.ดําเนินการเกี่ยวกับข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร พระราชทานพร
และอํานวยพรไปยังพระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ และบุคคลสําคัญชาวต่าง
ประเทศในโอกาสต่าง ๆ

          ๓.ดําเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนิน หรือเสด็จ
เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ และเป็นการส่วนพระองค์

          ๔.ดําเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนิน หรือเสด็จ
ในพิธีและโอกาสต่ าง ๆ ในประเทศไทย ตามคํากราบบังคมทูลเชิญ

          ๕.ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสิ่งของส่วนพระองค์ จากต่างประเทศ
การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของจากหน่วยงานและบุคคลชาวต่างประเทศ
และการขออนุเคราะห์ในการออกของที่มาจากต่างประเทศกรณีของส่วนพระองค์
รวมทั้งการแปลหนังสือกราบบังคมทูลและบัตรเชิญตามที่ได้รับการร้องขอ

          ๖.ดําเนินการเกี่ยวกั บการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระ
มหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศ

          ๗.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
ข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑.ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

          ๒.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองข่าว : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ปฏิบัติงานข่าวและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ

          ๒. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักราชเลขาธิการ

          ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
ข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 สถาบันสิริกิติ์ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนกลางและงานที่เกี่ยว
เนื่องตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          ๒. เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเชิดชูพระเกียรติคุณอันเกี่ยวกับงาน
ศิลปาชีพสู่สาธารณะทั้งใน และต่างประเทศ

          ๓. สร้างและพัฒนาช่างศิลปาชีพสู่ระดับฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตน
โกสินทร์

          ๔. สร้างสรรค์งานศิลปาชีพที่เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงซึ่งแสดงถึง
เอกลักษณ์ และเกียรติภูมิของประณีตศิลป์ไทย

          ๕. อนุรักษ์และดํารงรักษางานศิลปาชีพให้เป็นเอกลักษณ์และมรดก
ศิลป์ของแผ่นดินไทย

          ๖. ดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อเผยแพร่จัดแสดงมรดก
ศิลป์วัฒนธรรมของไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ

          ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะองคมนตรี ในหน้าที่ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์
ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์

          ๒. ดําเนินการในเรื่องพระราชกรณียกิจที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ
ให้องคมนตรี ปฏิบัติแทนพระองค์

          ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
ข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 กองนิติการ  : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และงานส่วนพระองค์ และดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับ
ผิดชอบของสํานักราชเลขาธิการ

          ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับฎีการ้องทุกข์ และการสนองพระราชกระแส
ในเรื่องต่าง ๆ

          ๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร

          ๔. ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ความรับผิดในทางแพ่ง
และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักราช
เลขาธิการ

          ๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองโครงการสัมพันธ์  : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขราษฎร

          ๒. บริหารจัดการระบบข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งวางระบบการจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

          ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองศิลปาชีพ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนภูมิภาคตามพระราชดําริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          ๒. ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎรทั่วประเทศ ให้มีการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้

          ๓. อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ทั้งในและต่างประเทศ

          ๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
ข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี :
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

          ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี :
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          ๒. ปฏิบัติงานในพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

          ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว
ข้องตามที่ได้รับพระดํารัสรับสั่ง หรือตามที่ไรับมอบหมาย

กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ

          ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้มีรับสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองอำนวยการนักบริหาร : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการนักบริหาร
ประสานงานระหว่าง นักบริหารกับหน่วยงานภายในและภายนอกสํานักราช
เลขาธิการและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทําแผนงานของนักบริหาร

          ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ : มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. รวบรวมและปฏิบัติงานเทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์

          ๒. ให้บริการข้อมูลและเอกสารที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์

          ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ ในรูปแบบของหนังสือ วารสาร นิทรรศการ และสื่อโสตทัศน์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจโดยทั่วไป

          ๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน : ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน
สํานักราชเลขาธิการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักราชเลขาธิการ
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อราชเลขาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี
ของสํานักราชเลขาธิการ

          ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร :  ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักราช
เลขาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ราชเลขาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          ๑. เสนอแนะและให้ คําปรึกษาแก่ราชเลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการภายในสํานักราชเลขาธิการ

          ๒. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักราชเลขาธิการ

          ๓. ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วย
งานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดสํานักราชเลขาธิการ

          ๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย