แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

              รายงานผลการดำเนินงานของสำนักราชเลขาธิการ ประจำปี ๒๕๕๘ ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูล และเรียบเรียงโดยสรุปตามกรอบยุทธศาสตร์ พร้อมภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติงานของสำนักราชเลขาธิการ ทั้งที่เป็นภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักราชเลขาธิการ สืบไป ทั้งนี้ เนื่องจากรายงานฉบับนี้ ได้พิมพ์เผยแพร่ใน ปี ๒๕๒๙ นี้ อันเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงได้เชิญตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พร้อมทั้งความหมายของตราสัญลักษณ์ มาลงพิมพ์เผยแพร่ไว้ ณ ที่นี้ด้วย