แผนปฏิบัติราชการ

              สำนักราชเลขาธิการเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ ทบวงอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมีราชเลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารราชการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและ ส่วนพระองค์ และงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี เพื่อประสานราชการระหว่างพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานอื่น และประชาชนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

              ภารกิจสำคัญของสำนักราชเลขาธิการ คือ การปฏิบัติงานถวายและสนองพระราชกระแส ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการคณะองคมนตรี อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้ รวมถึงดำเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์ และยังทำหน้าที่ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามพระราชดำริ รวมถึงการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ การทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ การติดตามและประเมินผลโครงการตามพระราชดำริ เป็นต้น

แผนปฏิบัติราชการ-02

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

(พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)

แผนปฏิบัติราชการ-02

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

(พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

แผนปฏิบัติราชการ-02

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

(พ.ศ .๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

แผนปฏิบัติราชการ-02

ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ

สำนักราชเลขาธิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗