ในแต่ละปีงบประมาณ สำนักราชเลขาธิการมีการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักเกี่ยวกับ งานหนังสือที่หน่วยราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป ส่งเข้ามาเพื่อขอให้นำความขึ้น กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัยและพระมหา กรุณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งหน้าที่รับพระราชทาน พระราชดำริ และพระราชดำรัส

           สำนักราชเลขาธิการเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ ทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมีราชเลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารราชการ มีหน้าที่ ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและ ส่วนพระองค์ และงาน เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ การรักษาจรรยา ข้าราชการ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ และมาตรา ๑๒๗ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๙ ได้กำหนดให้ข้าราชการ พลเรือนในพระองค์ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งให้เป็น ข้าราชการที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็น ข้าราชการ

เนื่องจากปัจจุบันมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ส่งผลให้กลไกในการปฏบัติงาน และความสัมพันธ์มีความสลับซับซ้อนและทับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดผลประโยชน์ซ้อนในการทำงาน

สำนักราชเลขาธิการเป้นสถานที่ราชการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลสำคัญและบุคลากรเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีทรัพย์สินและเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือมีความสำคัญต่อสังคมไทยอีกด้วยด้วยเหตุนี้ จึงสมควรวางมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ การโจรกรรมและการกก่อวินาศกรรม เพื่อพิทักษ์รักษาชีวิต

แผนความต่อเนื่อง หรือต่อไปนี้เรียกว่า Business Continuity Plan (BCP) จัดทำขึ้น เพื่อให้สำนักราชเลขาธิการ สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงาน ในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักราชเลขาธิการ ประจำปี ๒๕๕๘ ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูล และเรียบเรียงโดยสรุปตามกรอบยุทธศาสตร์ พร้อมภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติงานของสำนักราชเลขาธิการ ทั้งที่เป็นภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักราชเลขาธิการ สืบไป