คำถามที่พบบ่อย

ตอบโดย สำนักราชเลขาธิการ

๑. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

๒. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

๓. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๖. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๗. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๘. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

๙. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ถามตอบ

Sorry, but nothing matched your filter