การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และสื่อวีดีทัศน์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน
การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต คลิกที่นี่

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”