การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และสื่อวีดีทัศน์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน
การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต คลิกที่นี่
แบบสำรวจความคิดเห็น “การใช้ประโยชน์จากหนังสือพระราชกรณียกิจ ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๖”